Polityka prawna

1. Cel
 
Niniejsza nota prawna reguluje zasady korzystania ze strony internetowej candam.eu, której właścicielem jest spółka CANDAM TECHNOLOGIES SL. (zwana dalej „WŁAŚCICIELEM WITRYNY”).
 
Czynność przeglądania witryny stawia osobę w roli UŻYTKOWNIKA witryny, co jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszej nocie prawnej z zastrzeżeniem, że warunki te mogą zostać zmienione przez WŁAŚCICIELA WITRYNY, który zobowiązuje się do publikacji i ogłoszenia zmian z możliwie największym wyprzedzeniem.
 
W związku z tym zalecane jest uważne zapoznanie się z treścią warunków dostępu do informacji oraz usług oferowanych za pośrednictwem niniejszej witryny i korzystania z nich.
 
Użytkownik zobowiązuje się również do prawidłowego korzystania z witryny zgodnie z wymogami prawa, postępowania w dobrej wierze, zasad porządku publicznego, dostępu do ruchu sieciowego i niniejszej noty prawnej; ponosi także odpowiedzialność wobec WŁAŚCICIELA WITRYNY lub stron trzecich za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego zobowiązania.
Jakiekolwiek użycie inne niż dozwolone jest wyraźnie zabronione, a WŁAŚCICIEL WITRYNY może odmówić zgody lub cofnąć w dowolnym momencie zgodę na dostęp i korzystanie.
 
2. Identyfikacja
 
Zgodnie z treścią ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego WŁAŚCICIEL WITRYNY przekazuje następujące informacje:
 
  • Nazwa firmy: CANDAM TECHNOLOGIES SL.
  • NIP firmy: B-66947367
  • Siedziba firmy: Brusi 11, 2 - 2, 08006, Barcelona, Hiszpania.
  • Dane rejestracji firmy: Rejestr handlowy w Barcelonie, tom 45806, arkusz 172, strona 499700, zapis 1.
 
3. Komunikacja
 
Kontaktować się z nami można:
 
Telefonicznie: (+34) 622158747
Elektronicznie: hello@candam.eu
Wszystkie powiadomienia i wiadomości między użytkownikami a WŁAŚCICIELEM WITRYNY będą uważane za skuteczne (we wszystkich kontekstach), jeśli zostaną przesłane za pomocą któregoś ze środków wyszczególnionych powyżej.
 

4. Warunki dostępu i korzystania

Witryna i usługi z nią powiązane są dostępne bezpłatnie. WŁAŚCICIEL WITRYNY może jednak uzależnić korzystanie z niektórych oferowanych usług od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje prawdziwość i aktualność wszystkich danych przekazanych WŁAŚCICIELOWI WITRYNY i ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje złożenia nieprawdziwych lub niedokładnych oświadczeń.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści i usług WŁAŚCICIELA WITRYNY w odpowiedni sposób oraz nie korzystać z nich m.in. do:
 
Rozpowszechniania treści zabronionych, zawierających przemoc, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, propagujących terroryzm lub ogólnie naruszających prawo oraz zasady porządku publicznego.
Wprowadzania do sieci wirusów komputerowych lub podejmowania czynności mogących spowodować modyfikacje, uszkodzenia, naruszenie integralności lub błędy dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych WŁAŚCICIELA WITRYNY bądź stron trzecich, a także mogących utrudniać dostęp innym użytkownikom do witryny i powiązanych z nią usług poprzez masowe zużycie zasobów obliczeniowych niezbędnych do tego, by WŁAŚCICIEL WITRYNY mógł świadczyć swoje usługi.
Podejmowania prób uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych należących do WŁAŚCICIELA WITRYNY bądź stron trzecich, a także wydobycia informacji tam, gdzie to możliwe.
Naruszania praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz poufności informacji WŁAŚCICIELA WITRYNY lub stron trzecich.
Podszywania się pod dowolnego innego użytkownika.
Powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub upubliczniania w jakiejkolwiek innej formie, a także przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że odbywa się to za zgodą właściciela odpowiednich praw lub jest prawnie dozwolone.
Gromadzenia danych w celu wysyłania wszelkiego rodzaju reklam i wiadomości w celach sprzedażowych lub komercyjnych bez uprzedniej prośby lub zgody.
Cała zawartość witryny, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także projekt graficzny i kody źródłowe, stanowi wytwór będący własnością WŁAŚCICIELA WITRYNY bez przeniesienia na użytkownika jakichkolwiek praw do korzystania z niej w zakresie wykraczającym poza to, co jest ściśle konieczne do prawidłowego korzystania z witryny.
Innymi słowy: użytkownicy uzyskujący dostęp do witryny mogą przeglądać zawartość i tworzyć kopie prywatne w dozwolonym zakresie, pod warunkiem że reprodukowane treści nie zostaną następnie przekazane stronom trzecim lub umieszczone na serwerach podłączonych do sieci oraz nie będą przedmiotem jakiegokolwiek rodzaju wykorzystania.
 
Ponadto wszelkie widoczne w witrynie znaki towarowe, nazwy handlowe oraz logo stanowią własność WŁAŚCICIELA WITRYNY, a​prawo do korzystania z nich lub dostępu do nich nie jest równoznaczne z przyznaniem użytkownikowi jakichkolwiek praw do nich.
 
Zabronione są dystrybucja, modyfikacja, przekazywanie lub upublicznianie treści oraz wszelkie inne działania, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez właściciela praw do wykorzystania.
 
Zamieszczenie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy WŁAŚCICIELEM WITRYNY a właścicielem witryny, w której zostało ono zamieszczone, ani akceptacji i zatwierdzenia przez WŁAŚCICIELA WITRYNY dostępnych tam treści lub usług.
 
WŁAŚCICIEL WITRYNY nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik korzysta z materiałów udostępnionych w witrynie, ani za działania podjęte w związku z nimi.

4.1. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za dostęp i korzystanie

 
Zawartość witryny ma charakter ogólny i służy wyłącznie celom informacyjnym, co oznacza brak gwarancji dostępu do wszystkich treści oraz ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności ani także użyteczności lub przydatności do określonego celu.
 
W zakresie dozwolonym przez prawo WŁAŚCICIEL WITRYNY wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z:
Braku możliwości uzyskania dostępu do serwisu lub nieprawdziwości, niedokładności, niekompletności i/lub nieaktualności treści, a także niedomagań i wad treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych i udostępnianych za pośrednictwem witryny lub powiązanych z nią usług.
Obecności w treści wirusów lub innych składników, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.
Naruszenia wymogów prawa, postępowania w dobrej wierze, zasad porządku publicznego, dostępu do ruchu sieciowego i niniejszej noty prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania z witryny. W szczególności WŁAŚCICIEL WITRYNY nie ponosi odpowiedzialności za działania stron trzecich stanowiące naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz własnego wizerunku, jak również przepisów o nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamie.
 
Ponadto WŁAŚCICIEL WITRYNY zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje, które znajdują się poza witryną i nie są pod bezpośrednią kontrolą jej administratora. Celem odsyłaczy, które pojawiają się w witrynie, jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu źródeł innych materiałów stanowiących dopełnienie treści witryny. WŁAŚCICIEL WITRYNY nie gwarantuje działania ani dostępności stron, do których prowadzą odsyłacze, jak również nie ponosi za to odpowiedzialności. Nie sugeruje, nie rekomenduje ani nie zaprasza do ich odwiedzenia, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za uzyskany wynik. WŁAŚCICIEL WITRYNY nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza zamieszczane przez strony trzecie.
 
4.2. Postępowanie w przypadku działań niezgodnych z prawem.
 
Jeżeli jakikolwiek użytkownik lub jakakolwiek strona trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności wskazujące na niezgodny z prawem charakter sposobu korzystania z treści i/lub wykonywania jakichkolwiek działań na stronach stanowiących część lub dostępnych za pośrednictwem witryny, obowiązkiem takiej osoby jest zawiadomienie WŁAŚCICIELA WITRYNY o domniemanym naruszeniu wraz z ujawnieniem własnej tożsamości.
 
4.3. Publikacje
 
Informacje administracyjne przekazane za pośrednictwem witryny nie zastępują formalnej publikacji ustaw, rozporządzeń, planów, przepisów ogólnych i aktów normatywnych w dziennikach urzędowych administracji publicznej będących jedynym instrumentem potwierdzającym ich autentyczność i treść. Informacje dostępne za pośrednictwem witryny powinny być traktowane jako wskazówki bez mocy prawnej.

 

5. Prawo właściwe

 

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu.

TOP
Want to be a part of Candam? We are crowdfunding. Join us!
+