Polityka prywatności

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie zgromadzonych danych jest spółka:

CANDAM TECHNOLOGIES, S.L. (zwana dalej „CANDAM”).

  • Calle Brusi, 11, 2 - 2, 08006 - Barcelona, Hiszpania.
  • N.I.F.: B-66947367
  • hello@candam.eu
  • 622158747
  • Data Protection Delegate: dpo@candam.eu
2.Cel
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
W celu odpowiadania na prośby o udzielenie informacji i/lub zapytania kierowane przez Użytkownika. Dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane do czasu odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji i/lub konsultacje, a następnie przez ustawowo określone okresy przechowywania i obowiązywania odpowiedzialności. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CANDAM związany z potrzebą reagowania na prośby o udzielenie informacji i/lub konsultacje.

W celu informowania Użytkownika, w tym drogą elektroniczną, o produktach, usługach i aktualnościach CANDAM. Dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości, a następnie przez ustawowo określone okresy przechowywania i obowiązywania odpowiedzialności. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

3. Adresy
Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów administracji publicznej w ramach wypełnienia zobowiązań prawnych oraz podmiotów przetwarzających dane na potrzeby prawidłowego zrealizowania usługi. Tego rodzaju podmioty przetwarzające dane mogą należeć do następujących kategorii: dostawcy oprogramowania, np. do hostingu danych, komunikacji i poczty elektronicznej, oraz dostawcy usług, tacy jak radcy prawni i pełnomocnicy. Dostawcy usług mogą znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku CANDAM skorzysta ze sformalizowanych wcześniej standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
4.Uprawnienia
Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez CANDAM. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika, gdzie podstawą prawną jest wyrażona zgoda, Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik może skierować swoje żądanie na adres C/ Brusi, 11, 2 - 2, 08006, Barcelona, Hiszpania lub na adres e-mail dpo@candam.eu. Za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu e-mail użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
W każdym przypadku użytkownik ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uzna to za stosowne.
TOP
Want to be a part of Candam? We are crowdfunding. Join us!
+